Vzdělávání – investice do budoucnosti

Logo MSMT, EU

V minulém roce vypsalo MŠMT výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ I. Každá žádající škola měla možnost zvolit si aktivity podle vlastních potřeb a možností v souladu s výstupy z analýzy potřeb školy. Po úspěšně podané žádosti byly naší škole přiděleny prostředky z Evropské unie a státního rozpočtu ČR ve výši 916 122 Kč. Období realizace projektu je od 1. září 2017 do 31. srpna 2019. Učitelé naší školy měli zájem především o další vzdělávání pedagogických pracovníků, které probíhá v oblastech vzdělávání ve čtenářské a matematické gramotnosti, mentoringu, polytechnické výchově, výchově k podnikavosti, chemii a ICT. Zájem je i o osobnostně sociální rozvoj a kariérové poradenství. Někteří učitelé se v průběhu roku zdokonalovali v anglickém jazyce na intenzivních kurzech v rozsahu 80 hodin, někteří na 8 nebo 16 hodinových školeních k výuce německého, anglického nebo ruského jazyka.

V rámci spolupráce se Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm v Pelhřimově byla zrealizována šablona "Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv". Výměna zkušeností mezi učiteli byla zaměřena na obory strojírenství, informační technologie a předmět odborný výcvik vyučovaný ve školních dílnách. V dubnu a květnu tým učitelů naší školy navštívil pelhřimovskou střední školu a školní dílny, které si prohlédli, a účastnili se výuky informačních technologií, strojírenství a odborného výcviku oboru mechanik seřizovač. Návštěvy proběhly recipročně, učitelé ze SPŠ v Pelhřimově zavítali na naši ledečskou střední školu, prohlédli si prostory a účastnili se výuky strojírenských předmětů, aplikací na počítači a odborného výcviku v oboru mechanik seřizovač. Na závěr proběhla společná reflexe zúčastněných učitelů, vzájemná výměna nových poznatků a doporučení pro další pedagogickou praxi.

Na gymnáziu probíhalo v minulém školním roce zapojení odborníka z praxe do výuky laboratorních prací z chemie. Ve vzájemné spolupráci a příjemné atmosféře v naší chemické laboratoři probíhala společná výuka vyučující chemie Mgr. Jaroslavy Vrbkové s odborníkem z praxe Ing. Marií Šťastnou. Tato výuka bude probíhat i v následujícím školním roce. Na základě zkušeností z minulých let bude využívána metoda CLIL při výuce nejazykových předmětů, tentokrát v předmětech základy společenských věd a občanská výchova. Své kolegy povede pedagog - lektor ThMgr. Ing. Jiří Foller.

Vyučující odborných ekonomických předmětů Ing. Eva Skalická absolvovala v minulém školním roce stáž u zaměstnavatele - podniku GALATEK, a. s. Ledeč nad Sázavou. Během stáže pod vedením garanta stáže Bc. Jany Trpišovské si prohlubovala odbornou kvalifikaci v souladu s trendy nároků na vzdělávání budoucích zaměstnanců v oboru, byla informována o nových technologiích, výrobcích a metodách práce, nové poznatky zapracovala do školního vzdělávacího programu.

Projekt je zaměřen i na žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování žáků v předmětech matematika, anglický jazyk a informační technologie.

V následujícím školním roce bude probíhat vzájemná spolupráce pedagogů naší střední školy s cílem zlepšit svůj profesní rozvoj. Vyučující budou spolupracovat v minitýmech tří pedagogů v různých oblastech na základě principu 3 S - společné plánování, společná výuka a společná reflexe.

Ve škole byla zřízena pozice Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, kterou vykonává vedoucí učitelka Ing. Soňa Poupětová. Zajišťuje spolupráci mezi naší střední školou a zaměstnavateli. V průběhu školního roku probíhaly kulaté stoly vedení školy, učitelů a zástupců možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce školy se zaměstnavateli a realizace praktického vyučování u zaměstnavatelů, workshopy o možnostech stáží učitelů v podnicích a workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků učebního oboru z absolvovaného praktického vyučování. Spolupráce naší školy se zaměstnavateli bude probíhat i v následujícím školním roce.

Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání

rss