ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Vyhodnocení dotazníků k distanční výuce na nižším gymnáziu (prima – kvarta)

Žákům a rodičům nižšího gymnázia (prima – kvarta) byl vedením školy zaslán do Bakalářů odkaz na anonymní dotazník k distanční výuce pro zjištění zpětné vazby.

Prima - kvarta

Ze strany rodičů je výuka hodnocena pozitivně, 92 % rodičů odpovědělo, že úkolů je přiměřené množství, žáci se tomu musí věnovat, ale necítí se přetížený/á, 96 % preferuje prezenční výuku, technické podmínky pro výuku jsou vynikající (80 %) a 5 % má vynikající podmínky, protože má notebook zapůjčený ze školy. Žáci převážně tráví online výukou a domácími úkoly více než 4 hodiny (86 %), počet online hodin je přiměřený pro 59 % rodičů a 24 % rodičů hodnotí počet hodin poměrně velký, ale dá se to zvládnout. Množství zadávaných úkolů je přiměřené (75 %) a úkolů je málo (5%), 81 % dětí má na odevzdávání úkolů dostatek času. Spokojeno nebo spíše spokojeno s komunikací mezi rodiči a učiteli je celkem 93 % rodičů. Stávající distanční výuka vyhovuje 49 % rodičů, přidat více online hodin 14 % rodičů, snížit počet online hodin 3 %, přidat zadávané úkoly 1 %, snížit zadávané úkoly požaduje 15 % rodičů, 18 % rodičů nedokáže posoudit.

Ze strany žáků je výuka hodnocena také pozitivně, žáci preferují ze 60 % prezenční výuku a ze 40 % distanční výuku, úkolů je přiměřené množství pro 70 % žáků, pro 9 % žáků je úkolů příliš mnoho, technické podmínky pro výuku jsou vynikající pro 65 % a 5 žáků má zapůjčený notebook ze školy. Žáci převážně tráví online výukou a domácími úkoly více než 4 hodiny (71 %) a 25 % žáků méně než 4 hodiny. Počet online hodin je přiměřený pro 37 % žáků, 49 % žáků hodnotí počet hodin poměrně velký, ale dá se to zvládnout, množství zadávaných úkolů je přiměřené pro 49 % žáků, 69 % žáků uvedlo, že má na odevzdávání úkolů dostatek času. Spokojeno nebo spíše spokojeno s komunikací mezi žákem a učitelem je celkem 95 % žáků. Stávající distanční výuka vyhovuje 31 % žáků, přidat více online hodin 1 %, snížit počet online hodin 23 %, nikdo nechce přidat zadávané úkoly, snížit zadávané úkoly by chtělo 37 % žáků.

Vedení školy děkuje rodičům i žákům za vyplnění dotazníků a ostatní sdělení ohledně distanční výuky, návrhy na zlepšení se budeme zabývat a budou projednány s učiteli. Vysvětlení k zadávaným úkolům z tělesné, výtvarné a hudební výchovy. Tyto předměty jsou uváděny na vysvědčení a při současném dlouhodobém uzavření školy z důvodu mimořádných událostí je nutné i tyto předměty klasifikovat, tudíž je nevypouštět z rozvrhu. Výchovy mají i v distanční výuce své nezastupitelné místo. Z předmětu tělesná výchova jsou zadávány úkoly převážně ve všech oborech a cílem je aktivovat žáky k pohybu. Výuka probíhá i v hodinách výtvarné a hudební výchovy. Součástí výuky bylo mimo učiva zařazeného v ŠVP i např. vytváření přání k novému roku, zimní a jarní fotografie, výtvarné práce k aktuální situaci - Koronáč atd.

rss