Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing)

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace Kraje Vysočina je povinným subjektem, který musí zajistit v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) ochranu fyzických osob, které oznámení učinily.

Ochrana podle shora uvedeného zákona náleží oznamovateli, který podal oznámení prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému nebo uveřejněním.

Volba mezi vnitřním a vnějším oznamovacím systémem je na rozhodnutí oznamovatele. Vnější oznamovací systém spravuje Ministerstvo spravedlnosti.

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, jako orgán povinného subjektu zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze směrnice.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Podání vědomě nepravdivého oznámení může být sankcionováno pokutou.

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.

rss