Učíme se ze života pro život

Škola se zapojila do krajského projektu "Učíme se ze života pro život".

Období: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Realizace aktivit ve škole: 2018/2019, 2019/2020

Hlavní cíl projektu: Zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směre k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílení o prvky přenosu kompetencí do výuky.

Informace o projektu

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola v Ledči nad Sázavou se zapojila do projektu Kraje Vysočina "Učíme se ze života pro život". Cílem projektu je vytvořit ve školách aktivizující učební klima nezbytné pro rozvoj kompetencí žáků nejen ve středních školách v kraji, ale i na druhém stupni základních škol. Sdílení a výměna zkušeností ze vzájemného učení bude probíhat na letních školách pedagogů zapojených do aktivit a na pravidelných setkáních pedagogických koordinátorů ZŠ a SŠ. Období realizace projektu je od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020, aktivity budou ve škole probíhat v následujících dvou školních letech 2018/2019 a 2019/2020. V rámci maturitních oborů jsou podporovány kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, polytechnická výchova, kariérové poradenství, jazykové kompetence v nejazykových předmětech, ICT kompetence, čtenářská a matematická gramotnost v odborných předmětech. V učebních oborech budou rozvíjeny kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, polytechnická výchova, čtenářská a matematická gramotnost. Pro žáky naší školy a žáky základních škol budou realizovány zájmové kroužky.

Škola si pro realizaci aktivit pořídí moderní vybavení v celkové výši 1.203.360 Kč. Na gymnázium budou nakoupeny pro provádění pokusů v chemii nové výukové sady pro elektrochemii a pH metry s elektrodou. Ve výuce přírodovědných předmětů se budou využívat výukové programy Lidské tělo, Geologie, Matematika a Fyzika. Na odborné škole bude ve výuce využíváno moderní digitální a laserové měřicí vybavení, pro inovaci výuky podnikavosti bude využíván software Unisim. V období letních prázdnin probíhá výběrové řízení na vybavení.

Pedagogové naší školy byli vybráni do krajských metodických týmů. Metodikem kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě pro základní školy je Ing. Hana Volencová a věcným koordinátorem čtenářské gramotnosti pro základní školy zapojené do projektu je Ing. Eva Skalická.

V rámci podpory krajského akčního plánování pracuje v krajském týmu v oblasti polytechnického vzdělávání ředitelka školy Mgr. Ivana Vitisková a v krajském týmu věnující se oblasti intervence "Rozvoj škol jako center celoživotního učení" zástupkyně ředitelky pro vzdělávání Ing. Vlasta Rýdlová. Na krajských setkáních týmů se řeší identifikované otázky v oblasti vzdělávání a připomínky k aktivitám krajských projektů.

Ing. Vlasta Rýdlová - pedagogický koordinátor projektu

Výstupy projektu

Školní rok 2018/19

Školní rok 2019/20

 

rss