Studijní program VOŠ - denní a kombinované studium

63-41-N/12  Ekonomika a management podniku

Studium je tříleté, školní rok se člení na zimní a letní období.    

Charakteristika oboru a profil absolventa:

Absolvent získá vyšší odborné vzdělání s právem užívat titul DiS (diplomovaný specialista) Ovládá dobře německý nebo anglický jazyk. Pracuje s počítačem a využívá jej v souvislosti se svým odborným zaměřením. Ovládá účetnictví, daňovou evidenci, obchodní dokumentaci a ostatní ekonomické disciplíny. Orientuje se v problematice tržního hospodářství. Je schopen připravovat jednací i prezentační akce po stránce organizační i technické. Uplatňuje se v podnikové i veřejné sféře jako účetní metodik, finanční analytik, specialista marketingu.

  • Vzdělávací programy ke stažení

Denní studium:  Od roku 2014 Od roku 2021

Kombinovaná forma: Od roku 2015,  Od roku 2022 + rozhodnutí MŠMT

Kombinovaná forma studia

Od září 2015 lze studovat na vyšší odborné škole vzdělávací program Ekonomika a management podniku také v kombinované formě studia. Kombinované studium kombinuje denní a dálkovou formu vyššího odborného studia. Kombinované studium zpravidla znamená intenzivní výukové bloky zhuštěné do několika dnů v období - semestru (nejčastěji jde o pátek odpoledne a sobotu přibližně dvakrát do měsíce). Během několika hodin proberete s vyučujícím pouze stěžejní část látky, zbytek zůstává na samostudium. Tento systém je ještě doplněn právě o prvky distančního studia, například o e-learning či konzultace s vyučujícími. Po každém období - semestru vás čekají zápočty, klasifikované zápočty nebo zkoušky ze zapsaných předmětů (modulů) stejně, jako je tomu v případě denního studia. Kombinované studium je vhodné zejména pro ty, kteří již pracují nebo pro ty, kteří jsou na mateřské/rodičovské dovolené.

 

rss