Programátor CNC

23-45-L/01  Programátor CNC

Profil absolventa:

Absolventi jsou schopni provádět činnosti související s přípravou a vlastní technologií výroby strojních součástí na konvenčních a počítačově řízených obráběcích strojích s důrazem na dosažení požadované jakosti výrobku. Jsou připraveni navrhovat výrobní postupy, potřebné nástroje, přípravky, materiál, strojní zařízení, upravovat tvar obrobků, odlitků, výlisků a výkovků s ohledem na výrobní technologii, stanovovat technologické přídavky, podmínky, parametry a výrobní časy v oblasti soustružení, frézování, vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, vyvrtávání a broušení. Mohou využívat dokončovací operace, nekonvenční metody obrábění, dílenskou kontrolu výrobků, základy montáží, výrobní a montážní postupy. Mohou především vykonávat seřizovací činnosti v oblasti automatizace výrobních procesů, NC řízení, využití počítačů k přípravě a řízení výroby, programování výroby v CAD a CAM programech.

Absolvent byl vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro uplatnění na trhu práce, ale i pro celoživotní a terciální vzdělávání.

Absolvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších odborných nebo vysokých školách podobného zaměření.

Součástí 4letého studia je možnost složení závěrečných zkoušek oboru Obráběč kovů po úspěšném ukončení 3. ročníku.

Předmět Odborný výcvik se vyučuje ve školních dílnách, případně také v reálném také na pracovištích sociálních partnerů.

Možnost získání svářecího průkazu – sváření kovů a plastů.

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat:

Mechanik a seřizovač obráběcích strojů při seřizování strojů, zařízení a linek (např. obráběcích, tvářecích, dělení materiálu, zpracování plastů aj.). Mohou se uplatnit také při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů) v povolání strojírenský technik (typová pozice mechanik seřizovač obráběcích strojů). Dalšími možnostmi jsou uplatnění v povolání obráběč kovů v typových pozicích soustružník kovů, frézař, brusič kovů, vrtař, operátor NC strojů a dále seřizování výrobních strojů, zařízení a linek v nestrojírenských výrobních odvětvích atd., lze nalézt v ISTP.

Podmínky přijetí:

1. Splnění povinné školní docházky. 

2. Úspěšné vykonání jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky.

3. Splnění podmínek přijímacího řízení.

4. Zdravotní stav odpovídající studijnímu oboru, potvrzení od lékaře.

rss