Profil školy

Dnem 1. ledna 2004 nabylo účinnosti rozhodnutí o sloučení Gymnázia, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1 a Vyšší odborné školy a Integrované střední školy strojnické, Ledeč nad Sázavou,  Poštovní 405. Rozhodnutí o sloučení bylo schváleno Zastupitelstvem kraje Vysočina 237/04/2003/ZK dne 23. 9. 2003. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy  svým rozhodnutím č.j. 33 275/03-21 ze dne 3. 2. 2004 zařadilo školu do sítě škol s názvem Gymnázium, Vyšší odborná škola a Integrovaná střední škola, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1. Od 1. 7. 2006 byl název školy uveden do souladu se školským zákonem a název školy nyní je

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou.

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Škola uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka. Vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou i ekologickou.

Gymnázium je všeobecně vzdělávací, vnitřně diferencovaná škola, která připravuje především pro studium na vysokých školách a vyšších odborných školách. Žáci mají možnost studovat anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk nebo latinu.  V průběhu studia se mohou profilovat dle volitelných seminářů. Gymnázium má čtyři a osm ročníků. Studium  je zakončeno maturitní zkouškou.

Na střední odborné škole v maturitních oborech Informační technologie, Strojírenství a Mechanik seřizovač se žáci připravují především pro výkon odborných činností, zejména technickohospodářských a ekonomických. Součástí studia je povinná praxe ve firmách. Studium trvá čtyři roky a je zakončeno maturitní zkouškou.   Dálkové nástavbové studium (výuka v sobotu)  oboru Podnikání trvá tři roky a je zakončeno maturitní zkouškou.

Učební obory Strojní mechanik, Nástrojař a Obráběč kovů jsou součástí střední odborné školy a poskytují odbornou přípravu pro výkon povolání žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku základní školy. Součástí výuky může být odborná praxe u firem a práce na produktivní činnosti ve školních dílnách. Žáci vybraných oborů mají při splnění požadovaných kritérií stipendia. Příprava se ukončuje úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky. Absolvent obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Vyšší odborná škola připravuje pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností v oblasti ekonomie. Je určena pro studenty, kteří úspěšně ukončili studijní obor s maturitou. Součástí studia je souvislá 14denní praxe po prvním a druhém ročníku a 5ti měsíční praxe ve třetím ročníku. Studium trvá tři roky, je ukončeno absolutoriem a absolvent obdrží diplom s právem užívat titul DiS.


rss