Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou je Kraj Vysočina, zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 151/03/2003ZK ze dne 17. 6. 2003.

Hlavním účelem založení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů Kraje Vysočina podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Předmětem činnosti je také zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí, provozování sportovní haly a sportovních zařízení, provoz školních dílen a realizace produktů praktické výuky. Organizace je dále oprávněna provozovat doplňkové činnosti v souladu se zřizovací listinou.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 1
584 01 Ledeč nad Sázavou

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 1
584 01 Ledeč nad Sázavou

Úřední hodiny:
Pondělí:   8.00 - 14.00 hodin
Úterý:       8.00 - 14.00 hodin
Středa:     8.00 - 14.00 hodin
Čtvrtek:    8.00 - 14.00 hodin
Pátek:       8.00 - 14.00 hodin

V době prázdnin: středa od 9.00 - 11.00 hodin

Telefonní čísla:
569 430 500 - sekretariát školy
569 430 501, 731 612 316 - ředitelka školy
569 430 510 - zástupkyně ředitelky pro vzdělávání
569 669 425 - zástupkyně ředitelky pro ekonomiku a provoz
736 785 671 - pracoviště Koželská ulice
737 261 719 - pracoviště Poštovní ulice

Číslo faxu: 569 430 503

Datová schránka: ID schránky: bwctr4p
Adresa internetové stránky: http://www.gvi.cz
Adresa e-podatelny: sekretariat@gsv365.cz
Další elektronické adresy: seznam zaměstnanců školy

5. Případné platby lze poukázat:

číslo účtu: 2791810227, kód banky: 0100

6. IČ:

60126647

7. DIČ:

CZ60126647

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů:

Střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet (zdroj: kraj Vysočina )


Rozpočet:
Výsledovka (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina)
Rozvaha (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina)

9. Žádost o informace

Směrnice pro poskytování informací 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Pracovníci určení k podávání informací  

Mgr. Ivana Vitisková
ředitelka školy
tel.: 569 430 501, 731 612 316
fax: 569 430 503
e-mail: vitiskovai@gsv365.cz

Ing. Vlasta Rýdlová
statutární zástupkyně ředitelky pro vzdělávání
tel.: 569 430 510, 731 612 319
e-mail: rydlovav@gsv365.cz

Ing. Jitka Tutková
zástupkyně ředitelky pro ekonomiku a provoz
tel.: 569 669 425, 731 612 320
e-mail: tutkovaj@gsv365.cz

Ing. Soňa Poupětová
zástupkyně ředitelky pro propagaci
tel.: 569 669 410, 734 693 006
e-mail: poupetovas@gsv365.cz

Josef Vitiska
vedoucí učitel praktického vyučování, pracoviště Poštovní
tel.: 569 726 042, 737 261 719
e-mail: vitiskaj@gsv365.cz

Za přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací odpovídá pověřená sekretářka/personalistka školy:

Radka Hradecká
sekretariát školy
tel.: 569 430 500, 731 612 317
fax: 569 430 503
e-mail: sekretariat@gsv365.cz

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitelky školy se lze podle § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v účinném znění, a podle § 60 odst. 19 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění odvolat do 15 dnů, v případě odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky školy, o odvolání rozhoduje Krajský úřad Kraje Vysočina.

12. Formuláře

Formuláře ke stažení

13. Popisy postupů - návody při řešení životních situací

Postupy - návody

Legalizace dokladů o vzdělávání vydaných českými základními, středními nebo vyššími odbornými školami v České republice za účelem jejich použití v zahraničí

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o znávání výsledků dalšího vzdělávání)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Vyhláška č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Vydané právní předpisy
Školní a provozní řády
Školní vzdělávací programy

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel o informaci uhradí náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli apod. ve výši 75,- Kč/hod. (nebo poměrnou část).

Sazby za černobílé kopírování:
formát A4: 2,- Kč/str., 3,- Kč oboustranně
formát A3: 3,- Kč/str., 5,- Kč oboustranně

Sazba za vystavení jednoho stejnopisu vysvědčení: 100,- Kč

Úhrady jsou vybírány na pokladně školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy

Mgr. Ivana Vitisková
ředitelka školy v. r.

rss