Novinky

Ochrana zdraví a provoz školy pro období do konce školního roku

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLY PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU STŘEDNÍ ŠKOLY A ABSOLUTORIUM VOŠ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

1. Základní ustanovení

Tento materiál vychází z metodiky MŠMT „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V KONZERVATOŘI V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“ a z metodiky MŠMT „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“ a vztahuje se na základní provozní podmínky školy v souvislosti s přípravou žáků/studentů posledních ročníků střední školy, vyšší odborné školy na vykonání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria, v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020.

2. Podepsaná prohlášení

Při prvním vstupu do školy předkládá žák/student tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy. Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné seznámení s dodržováním pravidel chování stanovených krizovými opatřeními ve škole, zejména pravidla pro zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými opatřeními a s režimem realizace konzultací ve škole,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).


Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák/student tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi/studentovi osobní účast ve škole umožněna.

3. Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky/studenty vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

4. Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků/studentů před vstupem do školy

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.  
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.  
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví viz webové stránky www.mzcr.cz). 
 • Průběžný příchod žáků/studentů a jejich plynulý přesun do tříd.

5. Vstup do budov školy

 • Vstup do budov školy je umožněn pouze žákům, studentům a zaměstnancům (nikoliv doprovázejícím osobám žáků).
 • Všem vstupujícím žákům, studentům a zaměstnancům se bude při vstupu do budov školy měřit teplota bezkontaktním teploměrem.
 • Škola povede evidenci žáků/studentů vstupujících do školy.
 • Žáci/studenti se řídí vydaným rozpisem individuálních konzultací v určených třídách.
 • Všichni žáci, studenti a zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák/student bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola vymezila prostory, ve kterých se žáci/studenti mohou pohybovat (na gymnáziu budova A, na SOŠ 1. a 2. patro, ve školních dílnách stanovené dílny). Žák/student je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka/studenta do školy, resp. k vyřazení žáka/studenta z přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách tak, aby se zamezilo setkávání žáků/studentů z různých skupin.

6. V budově školy

 • Přesuny skupin žáků/studentů, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor jsou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci, včetně zaměstnanců školy.  
 • Při přesunech budou dodrženy odstupy 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru). 
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci/studenti na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Úklidový personál byl informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
  • o Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další zaměstnanci školy nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně.
  • o Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).
  • o Odpadkové koše se budou kontrolovat průběžně; vyprázdněny budou minimálně jednou denně.

7. Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin schválila ředitelka školy s ohledem na předměty či zkoušky v rámci závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria.
 • O zařazení žáků/studentů do skupin rozhodla ředitelka školy. Maximální počet žáků/studentů ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák/student v lavici ve třídě.
 • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků/studentů, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku, absolutorium.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci/studenti ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí roušky si každý žák/student ukládá svou roušku do sáčku.
 • Žáci/studenti si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola vede evidenci o docházce žáků/studentů do školy.

8. Specifická pravidla pro organizaci praktického vyučování

Pravidla pro dodržování zvýšených hygienických podmínek při organizaci praktického vyučování se aplikují stejně jako pro školu. V tomto období bude umožněna realizace praktického vyučování pro žáky posledních ročníků ve školních dílnách v souvislosti s přípravou na závěrečnou nebo maturitní zkoušku. Počty žáků na jednoho učitele odborného výcviku se řídí nařízením vlády č. 211/2005 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání. Při realizaci praktického vyučování je nutné dodržovat také zvýšené hygienické podmínky aktuálně stanovené pro provoz jednotlivých pracovišť dle druhu vykonávané činnosti. Současně je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnící se praktického vyučování docházelo ke kontrolovanému předávání nářadí, měřidel, materiálů a podobně s možným využitím dezinfekce.

9. Specifická pravidla pro studenty VOŠ

Pravidla pro dodržování zvýšených hygienických podmínek při organizaci konzultací studentů třetího ročníku VOŠ se aplikují stejně. V období od 11. května 2020 bude umožněna realizace konzultací pro studenty posledního ročníku v souvislosti s přípravou na absolutorium.

10. Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

11. Závěrečná ustanovení

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák/student vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák/student opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky/studenty je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka/studenta.
Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky/studenty je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Pro účely konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole a pro účely konání absolutoria na vyšší odborné škole bude připraven samostatný materiál reagující na aktuální epidemiologickou situaci.


rss