Strojírenské obory

23-41-M/01  Strojírenství - programování CNC

Profil absolventa:

Absolvent se uplatní ve středních technickohospodářských pozicích v odvětví strojírenství a v příbuzných oborech při zajišťování konstrukční a technologické stránky výrobního procesu, v provozu, údržbě, v obchodně technických službách, marketingu apod.

Absolventi naleznou uplatnění především ve strojírenství, a to v povolání seřizovač CNC obráběcích strojů při seřizování strojů, zařízení a linek (např. obráběcích, tvářecích, dělení materiálu, zpracování plastů aj.). Mohou se uplatnit také při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů) v povolání strojírenský technik.

Absolvent se uplatní jak v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích nestrojírenských odvětví (energetika, stavebnictví, doprava, zemědělství). Těžiště jeho odborných vědomostí a dovedností je v oblastech strojírenství, počítačové grafiky, informačních a komunikačních technologií. 

Absolvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších odborných nebo vysokých školách podobného zaměření. Vyšší odborná škola tohoto zaměření je i součástí naší školy.

Možnost získání svářecího průkazu.

Předmět praxe se vyučuje ve školních dílnách, případně také v reálném prostředí firem.  

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat:

Konstruktér, technolog, projektant, mistr ve výrobě, zkušební technik, technik měření, programátor CNC strojů, obsluha CNC strojů, samostatný podnikatel, atd.

Podmínky přijetí:

1. Ukončená devátá třída ZŠ.

2. Úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky.       

3. Splnění podmínek přijímacího řízení. 

Učební plán

23-45-L/01  Mechanik seřizovač

Profil absolventa:

Absolventi jsou schopni provádět činnosti související s přípravou a vlastní technologií výroby strojních součástí na konvenčních a počítačově řízených obráběcích strojích s důrazem na dosažení požadované jakosti výrobku. Jsou připraveni navrhovat výrobní postupy, potřebné nástroje, přípravky, materiál, strojní zařízení, upravovat tvar obrobků, odlitků, výlisků a výkovků s ohledem na výrobní technologii, stanovovat technologické přídavky, podmínky, parametry a výrobní časy v oblasti soustružení, frézování, vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, vyvrtávání a broušení. Mohou využívat dokončovací operace, nekonvenční metody obrábění, dílenskou kontrolu výrobků, základy montáží, výrobní a montážní postupy. Jsou schopni určit výhodnější výrobní varianty s ohledem na kalkulaci nákladů. Mohou především vykonávat seřizovací činnosti v oblasti automatizace výrobních procesů, NC řízení, využití počítačů k přípravě a řízení výroby, programování výroby v CAD a CAM programech.

Absolvent byl vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro uplatnění na trhu práce, ale i pro celoživotní a terciální vzdělávání.

Absolvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších odborných nebo vysokých školách podobného zaměření.

Součástí 4letého studia je možnost, ve 3. ročníku, složení závěrečných zkoušek oboru Obráběč kovů.

Předmět Odborný výcvik se vyučuje ve školních dílnách, případně také v reálném prostředí firem.

Možnost získání svářecího průkazu – sváření ocelí a plastů.

V případě absolvování kurzu svařování, vykonání zkoušky a získání příslušného oprávnění je absolvent kvalifikován i pro výkon dalších povolání, např. svářeč.

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat:

Mechanik a seřizovač obráběcích strojů při seřizování strojů, zařízení a linek (např. obráběcích, tvářecích, dělení materiálu, zpracování plastů aj.). Mohou se uplatnit také při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů) v povolání strojírenský technik (typová pozice mechanik seřizovač obráběcích strojů). Dalšími možnostmi jsou uplatnění v povolání obráběč kovů v typových pozicích soustružník kovů, frézař, brusič kovů, vrtař, operátor NC strojů a dále seřizování výrobních strojů, zařízení a linek v nestrojírenských výrobních odvětvích atd., lze nalézt v ISTP.

Podmínky přijetí:

1. Ukončená devátá třída ZŠ.

2. Úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky.

3. Splnění podmínek přijímacího řízení.

4. Zdravotní stav odpovídající studijnímu oboru, potvrzení od lékaře.

Učební plán

23-51-H/01  Strojní mechanik (zámečník)

Profil absolventa:

Absolvent je připraven zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady, opravovat je a obsluhovat CNC stroje.

Možnost získání svářecího průkazu.

Možnost získání stipendia. Produktivní práce = finanční odměna.

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat:

Obsluha CNC strojů, provozní zámečník, montér, strojní zámečník, kontrolor, samostatný podnikatel.

V případě absolvování kurzu svařování, vykonání zkoušky a získání příslušného oprávnění je absolvent kvalifikován i pro výkon dalších povolání, např. svářeč.

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a z ústní zkoušky. Dokladem o dosažení stupně středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 

Organizace studia:

Týden teoretická výuka, týden odborný výcvik ve školních dílnách.

Podmínky přijetí:

1. Ukončené základní vzdělávání.

2. Zdravotní stav odpovídající studijnímu oboru, potvrzení od lékaře.    

Učební plán

23-52-H/01  Nástrojař

Profil absolventa:

Absolvent je připraven vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. 

Možnost získání svářecího průkazu.

Možnost získání stipendia. Produktivní práce = finanční odměna.

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat:

Nástrojař, chirurgický nástrojař, nožíř, rytec kovů, rýsovač, samostatný podnikatel.

V případě absolvování kurzu svařování, vykonání zkoušky a získání příslušného oprávnění je absolvent kvalifikován i pro výkon dalších povolání, např. svářeč.

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a z ústní zkoušky. Dokladem o dosažení stupně středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 

Organizace studia:

Týden teoretická výuka, týden odborný výcvik ve školních dílnách.   

Podmínky přijetí:

1. Ukončené základní vzdělávání.

2. Zdravotní stav odpovídající studijnímu oboru, potvrzení od lékaře.      

Učební plán

23-56-H/01  Obráběč kovů - programování CNC

Profil absolventa:

Absolvent je připraven požívat technickou dokumentaci a obrábět materiály.

Možnost získání svářecího průkazu.

Možnost získání stipendia. Produktivní práce = finanční odměna.

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat:

Obráběč kovů, samostatný podnikatel.

V případě absolvování kurzu svařování, vykonání zkoušky a získání příslušného oprávnění je absolvent kvalifikován i pro výkon dalších povolání, např. svářeč.

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a z ústní zkoušky. Dokladem o dosažení stupně středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 

Organizace studia:

Týden teoretická výuka, týden odborný výcvik ve školních dílnách.   

Podmínky přijetí:

1. Ukončené základní vzdělávání.

2. Zdravotní stav odpovídající studijnímu oboru, potvrzení od lékaře.  

Učební plán

rss