Školská rada

Jednací řád školské rady

Školská rada pro Gymnázium a SOŠ při Gymnáziu, Vyšší odborné škole a Integrované střední škole Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1, zřízená s účinností od 15.12. 2005, usnesením Rady kraje Vysočina 0868/22/2005/RK ze dne 21. 6. 2005

Čl. 1 Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále je "školský zákon".    

Čl. 2  Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti   rady školy stanovené zákonem.    

Čl. 3 Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele a zřizovatele školy.    

Čl. 4 Schůze školské rady svolává předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.    

Čl. 5 Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání v školské radě. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.    

Čl. 6 Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování svého jednacího řádu, výroční zprávy školy, školního a stipendijního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen rady školy.    

Čl. 7 Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.    

Čl. 8 Nejméně jednou ročně školská rada informuje  zákonné zástupce, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování nebo projednávání dokumentů, návrhů a podnětů podle § 168 odst. 1 školského zákona. Školská rada zároveň uvede, zda byly projednávány návrhy na nové formy nebo obory vzdělávání anebo jiné koncepční záměry rozvoje školy.    

Čl. 9 Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.    

Čl. 10 Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení školskou radou.    

Schváleno školskou radou v Ledči nad Sázavou 24. února 2015.   

rss