Inovace vzdělávacího programu na VOŠ

Název projektu: Inovace vzdělávacího programu na VOŠ v Ledči nad Sázavou

Registrační číslo: CZ.1.07/2.1.00/32.0052

Rozpočet projektu: 1 949 431,98 Kč

Trvání projektu: 1. 7. 2012 - 30. 6. 2014

Manažer projektu: Mgr. Ivana Vitisková

Popis projektu: Inovace vzdělávacího programu VOŠ Ledeč nad Sázavou a pilotní ověření výukových materiálů

Tento projekt přispěl ke zvýšení kvality ve vzdělávání na vyšší odborné škole v Ledči nad Sázavou. Dílčím cílem bylo inovovat vzdělávací program Ekonomika a management podniku (zaměření na strojírenství a zaměření na ekonomiku) tak, aby odpovídal požadavkům potenciálních zaměstnavatelů, absolventů školy a současným trendům v ekonomice, ve strojírenství a v praxi. Projekt bude přínosem pro studenty VOŠ, kteří se budou vzdělávat v rámci inovovaných vzdělávacích modulů a budou pilotně ověřovat nově vytvořené výukové materiály v souladu s novými trendy ve výše uvedených oborech, což přispěje k větší uplatnitelnosti na trhu práce. Přínos bude i pro pedagogické pracovníky, kteří se budou vzdělávat po odborné stránce - výstupem tohoto vzdělávání bude osvědčení o absolvování vzdělávání. Klíčové aktivity budou realizovat pedagogičtí pracovníci školy s podporou odborníků z partnerských podniků - TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.,  GALATEK a.s. Ledeč nad Sázavou  a  DATEL Ledeč s.r.o. Ledeč nad Sázavou.

Cílů bylo dosaženo těmito aktivitami - vyhodnocení současného vzdělávacího programu, inovací, doplněním vzdělávacího programu, byl vytvořen kreditní systém hodnocení, nabídka byla rozšířena o kombinovanou formu studia. V rámci projektu se vytvořily nové výukové materiály pro 5 modulů VP za spolupráce odborníků z praxe. Klíčové aktivity realizovalo 10 pedagogických pracovníků školy s podporou odborníků ze 3 partnerských podniků. Nezbytné pro tvorbu inovovaného VP a tvorbu nových výukových materiálů bylo zvýšit odborné znalosti tvůrců podle nejnovějších trendů v oborech strojírenství, ekonomiky, práva a výpočetní techniky na školení podle aktuální nabídky a následně je implementovat do výuky. Studenti VOŠ se v projektu zapojili do pilotního ověřování nově vytvořených výukových materiálů. Toto přispělo k větší uplatnitelnosti na trhu práce po ukončení studia. Hlavní výstupy projektu - 1 inovovaný vzdělávací program s kreditním systémem hodnocení pro denní a 1 pro kombinovanou formu studia, 5 vytvořených výukových materiálů - anglický jazyk, management podniku, účetnictví v ČR, právo a aplikovaná výpočetní technika, které jsou po skončení projektu používány při výuce. Pilotního ověřování se účastnilo 22 studentů v každém modulu, tedy celkem 110 studentů. Úspěšně podpořené osoby jsou studenti VOŠ, kteří splnili 80% docházky a splnili podmínky zakončení modulu - Anglický jazyk zkouška, Management podniku zkouška, Účetnictví v ČR zkouška, Právo klasifikovaný zápočet, Aplikovaná výpočetní technika zápočet. Vzdělávání z projektu se týkalo všech studentů. Po ukončení projektu jsou výstupy používány v dalším vzdělávání studentů na vyšší odborné škole. Škola úspěšně prošla s inovovanými programy v denní i v kombinované formě novou akreditací MŠMT.


rss