Novinky

OBORY ŠKOLY - důležité informace

Střední škola

Maturitní obory

Pro všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou jsou povinné jednotné zkoušky, a to pro všechny formy vzdělávání. Zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají úpravu podmínek.

Další informace na odkaze: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

a https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Uvedené testy se v rámci prvního kola přijímacího řízení budou na naší škole týkat uchazečů do oborů vzdělání v denní formě studia

 • 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté
 • 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté
 • 23-41-M/01 Strojírenství – programování CNC, čtyřleté
 • 18-20-M/01 Informační technologie, čtyřleté

Dálková forma studia

 • 64-41-L/51 Podnikání, tříleté


Organizujeme tzv. "PŘIJÍMAČKY NANEČISTO". Uchazeči si tak budou moci v reálném prostředí a odpovídajícím čase vyzkoušet a ověřit svoje znalosti v daných předmětech. Obsahová náplň i forma zadání bude odpovídat připravovaným skutečným testům.

Přijímačky nanečisto budou  2. 2. 2022 od 14:15 do 16:10 hodin pro všechny uchazeče zcela ZDARMA.

Pro žáky 5. ročníků organizujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám od začátku roku 2022 (bude záležet na epidemické situaci).

Účast na přípravných kurzech je zcela dobrovolná a není podmínkou podání přihlášky ke studiu.

Přijímací zkoušky na naší škole nebudou jediným kritériem pro přijetí uchazečů. Při přijímání budou mít stanovenou váhu i výsledky prospěchu ze základní školy nebo z předchozího vzdělání (dálkové studium).

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna ředitelkou školy od 31. 1. 2022 na www.gvi.cz a na úřední desce školy.

Uchazeči musí používat k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT. Uchazeč na přihlášce uvede dvě školy v pořadí podle svojí preference. Formulář přihlášky může poskytnout základní škola nebo střední škola, na kterou se uchazeč hlásí. V elektronické podobě lze přihlášku stáhnout na našem webu www.gvi.cz.

Lékařský posudek na formulář přihlášky u uvedených maturitních oborů nepožadujeme.

Časový harmonogram

 • Do 31. ledna 2022 bude oficiálně vyhlášeno přijímací řízení a zveřejněna kritéria přijímacího řízení (úřední deska ve vestibulu školy Husovo náměstí 1 + www.gvi.cz). 
 • Do 1. března 2022 odevzdání přihlášky ke studiu, a to osobně či poštou.

Termíny zkoušek

 • 1. řádný termín 

12. dubna 2022, čtyřleté obory včetně nástavbového studia
19. dubna 2022, osmiletá gymnázia

 • 2. řádný termín

13. dubna 2022, čtyřleté obory včetně nástavbového studia
20. dubna 2022, osmiletá gymnázia

 • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny maturitní obory na tyto dny:

1. náhradní termín 10. května 2022
2. náhradní termín 11. května 2022

Učební obory

Uchazeči o učební obory nekonají přijímací zkoušky a jsou přijímáni na základě průměrného prospěchu ze ZŠ.

Podání přihlášek ke studiu škole pro první kolo přijímacího řízení: do 1. března 2022, a to osobně či poštou. Formulář přihlášky může poskytnout základní škola nebo střední škola, na kterou se uchazeč hlásí. V elektronické podobě lze přihlášku stáhnout na našem webu www.gvi.cz.

Lékařský posudek na formulář přihlášky u učebních oborů požadujeme.

Pro školní rok 2022/23 nabízíme tyto tříleté učební obory v denní formě studia

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • 23-52-H/01 Nástrojař
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů

Vyšší odborná škola

Vzdělávací program: 63-41-N/12 Ekonomika a management podniku

Délka studia: 3 roky (3 zimní a 3 letní období)
Forma studia: denní nebo kombinovaná

Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku ke vzdělávání do 31. května 2022. Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeč je přijímán na základě hodnocení znalostí získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy. V elektronické podobě lze přihlášku stáhnout na našem webu www.gvi.cz.

Přijímání uchazečů probíhá v jednotlivých kolech do konce října 2022.

Přihláška uchazeče nemusí obsahovat lékařské potvrzení.

Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání.

Způsob ukončení vzdělávání: absolutorium

Certifikát: vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa

Titul absolventa: DiS. (diplomovaný specialista)


Případné další dotazy na vitiskovai@gsv365.cz.

Dny otevřených dveří: kdykoliv po domluvě.


Bude záležet na epidemické situaci.

rss