Informace pro uchazeče o studium 2023-2024

Střední škola


Maturitní obory


Pro všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou jsou povinné jednotné zkoušky, a to pro všechny formy vzdělávání. Zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají úpravu podmínek.

Pravděpodobně proběhne legislativní změna konání jednotné přijímací zkoušky – digitalizace zkoušek, zvýšení počtu přihlášek na tři a termín podání přihlášek do 20. 2. 2024. Odpadne povinnost podat zápisový lístek. Systém (IS CZVV) bude školám zpřístupněn v polovině ledna 2024. Tímto způsobem budou řešena první dvě kola PŘ, další kola si budou řešit školy.

Způsoby podání přihlášek:

• elektronickou formou na základě prokázání elektronické totožnosti;
• výpisem z elektronického systému bez prokázání elektronické totožnosti;
• v listinné podobě jako dosud.

Další informace na odkaze: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Uvedené testy se v rámci prvního kola přijímacího řízení budou na naší škole týkat uchazečů do oborů vzdělání v denní formě studia

 • 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté
 • 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté
 • 23-41-M/01 Strojírenství – čtyřleté
 • 18-20-M/01 Informační technologie, čtyřleté
 • 18-20-M/01 Ekonomika a služby, čtyřleté
 • 23-45-L/01 Programátor CNC, čtyřleté
 • 23-45-L/01 Robotika, čtyřleté


Informační den k přijímacím zkouškám bude 10. 1. 2024 od 14:00 hodin.

Organizujeme tzv. "PŘIJÍMAČKY NANEČISTO". Uchazeči si tak budou moci v reálném prostředí a odpovídajícím čase vyzkoušet a ověřit svoje znalosti v daných předmětech. Obsahová náplň i forma zadání bude odpovídat připravovaným skutečným testům.

Přijímačky nanečisto budou  pro všechny uchazeče zcela ZDARMA, termín 17. 1. 2024.

Pro žáky 5. ročníků organizujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám od začátku roku 2024.

Účast na přípravných kurzech je zcela dobrovolná a není podmínkou podání přihlášky ke studiu.

Přijímací zkoušky na naší škole nebudou jediným kritériem pro přijetí uchazečů. Při přijímání budou mít stanovenou váhu i výsledky prospěchu ze základní školy.

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna ředitelkou školy od 31. 1. 2024 na www.gvi.cz a na úřední desce školy.

Lékařský posudek požadujeme pouze u oboru Programátor CNC a u oboru Robotika. U těchto oborů lze po třetím ročníku získat i výuční list.

Časový harmonogram

 • Do 31. ledna 2024 bude oficiálně vyhlášeno přijímací řízení a zveřejněna kritéria přijímacího řízení (úřední deska ve vestibulu školy Husovo náměstí 1 + www.gvi.cz). 
 • Do 20. února 2024 odevzdání přihlášky - dle nové legislativy bude upřesněno.


Termíny zkoušek - budou případně upřesněny novou legislativou

 • 1. řádný termín 

12. dubna 2024, čtyřleté obory 
16. dubna 2024, osmiletá gymnázia

 • 2. řádný termín

15. dubna 2024, čtyřleté obory 
17. dubna 2024, osmiletá gymnázia

 • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny maturitní obory na tyto dny:

1. náhradní termín 29. dubna 2024
2. náhradní termín 30. dubna 2024

Učební obory

Uchazeči o učební obory nekonají přijímací zkoušky a jsou přijímáni na základě průměrného prospěchu ze ZŠ.

Podání přihlášek ke studiu škole pro první kolo přijímacího řízení: do 20. února 2024, způsoby podání přihlášek dle nové legislativy. Tištěný formulář přihlášky může poskytnout základní škola nebo střední škola, na kterou se uchazeč hlásí. V elektronické podobě lze přihlášku stáhnout na našem webu www.gvi.cz.

Lékařský posudek na formulář přihlášky u učebních oborů požadujeme u  učebního oboru Strojní mechanik a Obráběč kovů.

Pro školní rok 2024/25 nabízíme tyto tříleté učební obory v denní formě studia

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů
 • 34-53-H/01 Reprodukční grafik a administrativa - novinka

Vyšší odborná škola

Vzdělávací program: 63-41-N/12 Ekonomika a management podniku

Délka studia: 3 roky (3 zimní a 3 letní období)
Forma studia: denní nebo kombinovaná

Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku ke vzdělávání do 31. května 2024. Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeč je přijímán na základě hodnocení znalostí získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy. V elektronické podobě lze přihlášku stáhnout na našem webu www.gvi.cz.

Přijímání uchazečů probíhá v jednotlivých kolech do konce října 2024.

Přihláška uchazeče nemusí obsahovat lékařské potvrzení.

Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání.

Způsob ukončení vzdělávání: absolutorium

Certifikát: vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa

Titul absolventa: DiS. (diplomovaný specialista)


Případné další dotazy na vitiskovai@gsv365.cz.

Dny otevřených dveří: pátek 3. 11. 2023 (8-17 h), sobota 4. 11. 2023 (9-12 h) a kdykoliv po domluvě.


rss