Novinky

Informace k organizaci maturitní zkoušky 2020/21

Maturitní zkouška má dvě části: společnou (státní) a profilovou (školní). Ve společné části žáci maturují z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky. V profilové části pak z dalších předmětů podle vlastního výběru (gymnázium) nebo dle profilace oborů na střední odborné škole.

Novela školského zákona mění model maturitní zkoušky počínaje jarním zkušebním obdobím roku 2021. Bližší podmínky ukončování vzdělávání upravuje novela vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Důležité informace k maturitním zkouškám:  https://maturita.cermat.cz/

Důležité termíny

do úterý 1. prosince 2020

termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce školy, žáci s PUP pro konání MZ musí odevzdat spolu s přihláškou ředitelce školy i vyjádření ŠPZ

do středy 31. března 2021

termín pro odevzdání seznamu 20 literárních děl ke zkoušce z českého jazyka a literatury   

středa 7. dubna 2021

písemné práce (PP) z cizích jazyků

čtvrtek 8. dubna 2021

písemné práce (PP) z cizích jazyků

středa 28. dubna – čtvrtek 29. dubna 2021

praktické zkoušky profilové části MZ (SOŠ)

3. května – 7. května 2021

didaktické testy společné části MZ

10. května – 14. května 2021

studijní volno

17. května – 21. května 2021

ústní zkoušky profilové části před zkušební komisí

 

Společná (státní) část maturitní zkoušky

Dvě povinné zkoušky:

 1. český jazyk a literatura
 2. cizí jazyk nebo matematika (žák si jednu z těchto možností zvolí)

Český jazyk - didaktický test

Cizí jazyk nebo matematika – didaktický test     

Cizí jazyk – anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk a ruský jazyk.

Nepovinné zkoušky:

Žák se může přihlásit k nepovinné zkoušce ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

Podrobné informace: https://maturita.cermat.cz/

Profilová (školní) část maturitní zkoušky

Ředitelka školy může do nabídky povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky zařadit pouze předměty nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny. Pokud je obsahem zkoušky více obsahově příbuzných předmětů nebo jiných ucelených částí vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu, pak se jejich týdenní vyučovací doby sčítají (viz § 14 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.).

Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) vyhlášky č. 177/2009 Sb., lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání, nebo na úrovni vyšší podle SERR, nejméně však na úrovni B1 podle SERR. Zde tedy dochází ke změně oproti stávajícímu stavu.

(Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. i písemnou práci a ústní zkoušku navázanou na konání didaktického testu; didaktický test ve společné části žák koná vždy. Zkoušku lze nahradit pouze za předpokladu, že v profilové části maturitní zkoušky žák koná alespoň 4 zkoušky. Nahradit lze jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka. Pokud by ředitelka školy stanovila vlastní další 2 profilové zkoušky, mimo zkoušky z jazyků navázaných na společnou část a žák si ve společné části zvolil didaktický test z matematiky, pak nemůže zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky.)

 Podstatná změna profilové části maturitní zkoušky

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce

Písemnou prací z českého jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov, písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák si 1 zadání zvolí.

Povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu.

 Český jazyk a literatura – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáky vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

Žáci mají k dispozici tzv. kánon = seznam min. 60 literárních děl, ze kterého si pro zkoušku z českého jazyka a literatury vybírají podle daných pravidel 20 literárních děl.

 1. Cizí jazyk (volba ze společné části) - písemná práce

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 200 slov, písemná práce trvá 80 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví alespoň 2 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák si jedno zadání zvolí.

Povolené pomůcky: překladový slovník

Cizí jazyk (volba ze společné části) - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu.

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

Počet témat je 25.

U oborů kategorie vzdělání M a L je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. 

Gymnázium

 79-41-K/81 Gymnázium

 79-41-K/41 Gymnázium

Na gymnáziu se profilová část maturitní zkoušky bude skládat ze třech povinných zkoušek s možností konat až dvě další nepovinné zkoušky.

 Povinné zkoušky

Jestliže žák neskládá povinnou zkoušku společné části z anglického nebo německého nebo ruského nebo francouzského jazyka, musí si jeden z těchto jazyků zvolit jako povinnou zkoušku profilové části.

Povinné zkoušky – žák volí z těchto předmětů:

anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, informatika a výpočetní technika, deskriptivní geometrie, výtvarná výchova a hudební výchova.

Nepovinné zkoušky: maximálně dvě (nabídka stejná jako u povinných zkoušek, český jazyk a literatura).

Forma u všech předmětů – ústní zkouška před maturitní komisí. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Počet témat u všech předmětů je 25.

Střední odborná škola

18-20-M/01 Informační technologie

23-41-M/01 Strojírenství

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

64-41-L/51 Podnikání (dálkové nástavbové studium)   

 

U všech předmětů (včetně nepovinných) příprava na ústní zkoušku trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Počet témat u všech předmětů je 20.

Praktická zkouška se řídí dokumentem Kritéria hodnocení praktické zkoušky.

18-20-M/01 Informační technologie

Povinné zkoušky:

 1. Český jazyk – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 2. Cizí jazyk (volba ze společné části) - písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 3. Informační a komunikační technologie – ústní zkouška před zkušební komisí
 4. Odborné ekonomické předměty (ekonomika, účetnictví) – ústní zkouška před zkušební komisí,
 5. Praktická zkouška z odborných předmětů – praktická zkouška (informatika, ekonomika, účetnictví).

Nepovinné zkoušky:

účetnictví.

23-41-M/01 Strojírenství

Povinné zkoušky:

 1. Český jazyk – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 2. Cizí jazyk (volba ze společné části) - písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 3. Stavba a provoz strojů – ústní zkouška před zkušební komisí,  
 4. Strojírenská technologie – ústní zkouška před zkušební komisí,
 5. Praktická zkouška z odborných předmětů – praktická zkouška (stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, počítačové konstruování).

Nepovinné zkoušky:

programování CNC strojů. 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Povinné zkoušky:

 1. Český jazyk – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 2. Cizí jazyk (volba ze společné části) - písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 3. Technologie – ústní zkouška před zkušební komisí,
 4. Odborné strojírenské předměty (stavba a provoz strojů, mechanika, programování CNC strojů) – ústní zkouška před zkušební komisí,
 5. Praktická zkouška z odborného výcviku. 

 Nepovinné zkoušky:

programování CNC strojů. 

 

rss