Novinky

Hodnocení žáků na vysvědčení a vydávání výpisů z vysvědčení za první pololetí 2020-21

V souvislosti s vysokým podílem distanční výuky v prvním pololetí školního roku 2020-2021 vydalo MŠMT doporučení k hodnocení na vysvědčení za první pololetí. Doporučení se do praxe naší školy promítne následujícím způsobem:

Žáci školy budou hodnoceni prostřednictvím klasifikace (známek) tak, jak to stanovují školní pravidla = hodnocení výsledků vzdělávání žáka je na vysvědčení vyjádřeno klasifikací – Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků gymnázia a žáků střední odborné školy (klasifikační řád) č. j. GSV/1081/2020.

Vzhledem k nestandardnímu průběhu pololetí mohou vyučující přihlédnout ke specifickým skutečnostem aktuálního pololetí. 

Další kritéria ovlivňující hodnocení:

 • účast na distanční výuce;
 • aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce);
 • osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;
 • řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;
 • schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;
 • to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma;
 • to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;
 • to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou;
 • to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky;
 • to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);
 • to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly;
 • to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti používá při dalším procesu učení;
 • osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě).


Zpracováno ve školním dokumentu - Opatření k výuce č. 6/2021 od 4. 1. 2021.

Pololetní klasifikace bude zásadně ovlivněna omezenými možnostmi získávání běžných klasifikačních výstupů (ústní zkoušení, písemné zkoušení, vypracování dalších zadaných úkolů atd.), nebude mít tutéž výpovědní hodnotu jako klasifikace v běžném pololetí.

Pokud vyučující nemá u konkrétního žáka dostatek podkladů pro klasifikaci, postupuje běžným způsobem dle zásad klasifikačního řádu školy (žák není v daném předmětu klasifikován). Pro hodnocení se určí náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Distanční vzdělávání a s ním související omezený rozsah probraného učiva však není důvodem k nehodnocení. V některých předmětech nebylo možné vzhledem k mimořádným opatřením uskutečnit významnou část vzdělávacího obsahu (viz. zejména výchovy, odborný výcvik, praxe), vyučující se zaměří na tu část výstupů, které bylo možné uskutečnit a klasifikaci provede na základě těchto výstupů.

Výpisy z vysvědčení budou předány žákům třídními učiteli. Pokud dojde k omezení osobní přítomnosti žáků ve škole poslední vyučovací den prvního pololetí 28. ledna 2021, bude žákům výpis z vysvědčení předán nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná jejich osobní přítomnost na vzdělávání. Obsah vysvědčení zpřístupníme žákům a jejich zákonným zástupcům prostřednictvím BAKALÁŘů.

Žáci a studenti školy mají prázdniny:
Pololetní: pátek 29. ledna 2021
Jarní: od pondělí 1. února do pátku 5. února 2021


Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka


rss