Historie školy

Gymnázium - historie školy

Dne 15. června 1946 hlasatel ledečského rozhlasu přečetl zprávu o založení Reálného gymnázia v Ledči nad Sázavou. Nebylo snadné prosadit v malém venkovském městě s třemi tisíci obyvatel založení střední školy a stejně tak nebylo snadné vytvořit během krátké doby vhodné podmínky pro zahájení výuky v této škole. Do roku 1946 nebyla v okrese Ledeč, který byl po dlouhá desetiletí jedním z největších okresů v českých zemích, ani jedna střední škola a mladí lidé byli nuceni dojíždět do středních škol v Havlíčkově Brodě, Čáslavi, Kutné Hoře, Humpolci a Benešově.

V lednu 1946 podaly okresní orgány memorandum o zřízení střední školy v Ledči nad Sázavou se zdůvodněním, že v okrese Ledeč nad Sázavou je 75 obecních škol se 140 třídami a 6 měšťanských škol se 43 třídami o celkovém počtu 6400 žáků. V memorandu se dále uvádělo, že k dispozici je značná finanční částka ze sbírky vykonané v červenci a srpnu 1945. Pro novou školu bylo třeba najít vhodnou budovu a vytvořit podmínky pro zahájení výuky od začátku září 1946. Město koupilo od manželů Kotousových hotel čp. 1 na náměstí. Přípravnými pracemi pro zahájení vyučování byl pověřen zkušený pedagog Dr. František Bacík. Ačkoli ještě v první polovině července byl hotel v provozu, za přispění obyvatel Ledče i okolí byly během šesti týdnů zvládnuty potřebné adaptační práce, aby vyučování mohlo být včas zahájeno.

Slavnostní otevření gymnázia se konalo v neděli dne 8. září 1946 za účasti představitelů ministerstva školství, zemské školní rady, činitelů politické správy okresu a obce, za účasti učitelů a přijatých žáků i obyvatel Ledče n. S. a okolí. Vyučování bylo zahájeno v pondělí dne 9. září 1946. Do školních lavic zasedlo 191 studentů. Podmínky pro práci nebyly záviděníhodné. škola byla vybavena starým nábytkem, chyběly učební pomůcky, knihy i odborná literatura. Počáteční nedostatky se však podařilo postupně odstranit a po čtyřech letech složilo úspěšně maturitní zkoušku prvních 22 absolventů. Pro gymnázium byly tyto zkoušky významnou událostí. Byly to první maturity v Ledči a zároveň i první maturity na území tehdejšího ledečského okresu.

K silným a necitlivým zásahům do školského systému došlo po roce 1948. Podle výnosu ministerstva školství splynuly nižší ročníky gymnázia s měšťanskými školami ve školy střední. Místo plánovaného osmitřídního gymnázia, kterém mělo navazovat na dřívější gymnázia a reálná gymnázia, bylo zřízeno gymnázium čtyřtřídní, které existovalo až do roku 1953. V tomto roce byla uskutečněna školská reforma, která vytvořila jednotnou státní školskou soustavu. Povinná školní docházka byla zkrácena z devíti na osm let a do nové školské soustavy byly začleněny všechny typy škol s výjimkou škol vysokých. Sloučením národní školy, střední školy a gymnázia vznikla tedy Jedenáctiletá střední škola v Ledči nad Sázavou.

Dne 1.9. 1961 vstoupil v platnost školský zákon, kterým byla povinná školní docházka prodloužena z osmi roků na devět a osmileté střední školy byly přeměněny na základní devítileté školy. Zároveň došlo k osamostatnění poslední ročníků dřívějších jedenáctiletých škol a byl postupně vytvářen nový typ škol s názvem všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ). V prvních letech existence SVVŠ v Ledči nad Sázavou byly otevírány téměř každý rok dvě třídy, jedna přírodovědná, druhá humanitní. V roce 1968 bylo rozhodnuto o postupné přeměně SVVŠ na čtyřleté gymnázium, které zahájilo výuku podle nových osnov od 1. září 1969. V důsledku toho se postupně také snižoval počet tříd až na čtyři třídy v roce 1974 a tento stav trval až do roku 1988. Učební osnovy gymnázia rozlišovaly ve všech čtyřech ročnících větev přírodovědnou a humanitní Snížení počtu tříd však mělo za následek to, že mnoho žáků z ledečských základních škol, kteří se hlásili na ledečské gymnázium, nemohlo být přijato a někteří museli dojíždět do Havlíčkova Brodu.

Změna v organizaci gymnázia nastala v roce 1990. Vedle čtyřletého studia bylo zavedeno i sedmileté studium. V souvislosti s opětným zavedením devítileté povinné školní docházky se ze sedmileté výuky na gymnáziu stala osmiletá. V roce 2000 maturovali poslední studenti sedmiletého studia, první maturity osmiletého cyklu se pak uskutečnily v roce 2002.

Od 1.1.2004 se rozhodnutím Kraje Vysočina sloučilo Gymnázium Ledeč nad Sázavou a Vyšší odborná škola a Integrovaná střední škola Ledeč nad Sázavou. Vznikl nový subjekt pod názvem Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou.   


rss