Formuláře ke stažení

 Vzory žádostí a oznámení

1. Žádost o uvolnění z vyučování v jednom dni (zde ke stažení)

Z hodiny uvolňuje vyučující, na 1 den třídní učitel, např. odchod k lékaři.

2. Žádost o uvolnění z vyučování na více dnů (zde ke stažení)

Žádost podává žák nebo student, který žádá o uvolnění z vyučování na více dnů, např. z důvodu rodinné rekreace atp.

3. Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (zde ke stažení)

Žádost podává žák, který má být ze zdravotních důvodů uvolněn z výuky tělesné výchovy, žádost se podává na pololetí nebo na celý školní rok, součástí žádosti je příloha doporučení lékaře.

4. Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) (zde ke stažení pro SOŠ nebo pro VOŠ)

Žádost podává žák nebo student, který z vážných důvodů, např. zdravotní důvody, mateřská či rodičovská dovolená, studijní nebo pracovní pobyt v zahraničí atd. žádá o udělení individuálního vzdělávacího plánu. Vzdělávání dle IVP je ředitelkou školy povolováno zpravidla na dobu pololetí nebo školního roku.

5. Žádost o prodloužení zkouškového období studentů VOŠ (zde ke stažení)

Žádost podává student, který neuspěl u zkoušky v řádném ani prvním opravném termínu nebo z vážných důvodů nesplnil požadavky v zimním nebo letním období.

6. Žádost o opakování ročníku (zde ke stažení)

Žádost podává žák střední školy, který na konci školního roku neprospěl ze 3 a více předmětů. Žák, který neprospěl nanejvýš ze dvou předmětů, může konat opravné zkoušky zpravidla v měsíci srpnu, případně neprospěl u opravné zkoušky nebo při komisionálním přezkoušení, nebo neprospěl, protože nebyl z nějakého předmětu klasifikován.

Žádost podává student VOŠ, který v zimním nebo letním období nezískal konečné hodnocení, nezískal zápočet nebo byl u klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky hodnocen stupněm 4 - nevyhověl, případně nezískal konečné hodnocení ve stanoveném termínu.

7. Žádost o změnu oboru vzdělávání (zde ke stažení)

Žádost podává žák, který chce v rámci stejného ročníku vzdělávání změnit obor vzdělávání; podmínkou pro povolení změny oboru může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák dosud nestudoval.

8. Žádost o přerušení vzdělávání (zde ke stažení)

Žádost podává žák nebo student, který chce přerušit vzdělávání (např. ze zdravotních důvodů, těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené, studia v zahraničí atp.); vzdělávání lze přerušit maximálně na dva roky, žák či student se pak vrací do toho ročníku a oboru, ve kterém přerušil, dřívější návrat než za 2 roky je možný.

9. Žádost o ukončení přerušení vzdělávání (zde ke stažení)

Žádost podává žák nebo student, který chce ukončit přerušení studia a vrátit se do školy dříve, než bylo stanoveno v rozhodnutí o přerušení vzdělávání.

10. Žádost o přijetí do vyššího ročníku (zde ke stažení)

Žádost podává žadatel, který v současnosti není žákem či studentem jiné školy a chce se stát žákem či studentem naší školy ve vyšším než prvním ročníku vzdělávání, podmínkou pro povolení přestupu může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák nebo student na původní škole dosud nestudoval.

11. Oznámení o zanechání vzdělávání (zde ke stažení)

Oznámení zasílá žák nebo student v případě, kdy zanechává vzdělávání (neprospěje-li na konci roku, není oznámení nutné, nicméně je vhodné); žákem nebo studentem školy přestává být oznamovatel dnem následujícím po doručení žádosti, případně pozdějším dnem uvedeným v oznámení.

12. Oznámení o nenastoupení ke vzdělávání (zde ke stažení)

Oznámení zasílá žák nebo student v případě, kdy se rozhodne po přijetí nenastoupit ke vzdělávání.

Obecné formuláře

Černobílé verze

Barevné verze


Přijímací řízení

Přihlášky ke stažení na oficiálních stránkách.

rss