ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Celostátní konference Enersol 2020

Naše škola přivítala v červenci účastníky konference Enersol 2020. Na půdě školy se sešli ředitelé a zástupci středních škol z celé České republiky. Konference se konala od 28. července do 30. července. Na programu jednání bylo hospodaření s vodou v krajině a boje proti suchu, dále podněty pro spolupráci středních škol s průmyslem, státní správou a zřizovateli. V úvodu zahájil konferenci ředitel Ing. Jiří Herodes a víceprezident Asociace Enersol Mgr. Josef Váca, účastníky přivítala a Ledečsko představila ředitelka naší školy Mgr. Ivana Vitisková. Za Kraj Vysočina vystoupila se svou prezentací Změna klimatu a nedostatek vody v Kraji Vysočina vedoucí odboru životního prostředí Kraje Vysočina Ing. Eva Horná, která seznámila přítomné s aktivitami Kraje Vysočina vedoucí k ochraně životního prostředí, s obnovou lesů a se zadržováním vody v krajině. Problematice nedostatku vody, především pitné, byl věnován i příspěvek senátora PČR Ing. Jiřího Buriana, který zároveň seznámil účastníky s činností komise senátu Voda - sucho. Mezi další významné hosty patřil i poslanec PS ČR Ing. Jaroslav Holík, člen výboru pro ŽP Poslanecké sněmovny ČR, s prezentací zaměřenou na plasty jako problém dnešní doby. Za Národní pedagogický institut se konference zúčastnila RNDr. Jana Motyková. Pro účastníky konference byl připraven i doprovodný program - prohlídka Záchranné stanice Pavlov, přírodní rezervace Stvořidla, návštěva hradu v Lipnici nad Sázavou, individuální prohlídka ledečského hradu a dalších zajímavostí města Ledče nad Sázavou.

Enersol je národní program podporovaný ministerstvem životního prostředí, jehož cílem je zahrnout témata obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě do školních vzdělávacích programů. Žáci zpracovávají projektové práce, které jsou zaměřeny na témata obnovitelných zdrojů energie, energetické úspory a omezování emisí. Do projektů se mohou zapojit všechny školy, nejen technického zaměření a gymnázia. Žáci svoje práce prezentují před porotou na krajských přehlídkách. Žáci naší školy se pravidelně účastní této soutěže a úspěšně obhajují svoje práce v krajských kolech.

Konference Enersol 2020 byla velmi přínosná a byly představeny nové cíle i náměty na další rok 2021. Závěrem bych ráda poděkovala všem zaměstnancům naší školy, kteří se zapojili do příprav a zajištění této celorepublikové konference.

Ing. Vlasta Rýdlová

rss